Política de cookies

Madis PUBLICITAT, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) madis PUBLICITAT, SL, informa als USUARIS d'aquest lloc web, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, per tal que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
Madis PUBLICITAT, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques de el sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.
 
RESPONSABLE
El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: madis PUBLICITAT, S.L. amb CIF / NIF: B61552642, d'ara endavant ENTITAT
Direcció: C / Múrcia, 10, Rubí 08191, Barcelona
Correu electrònic: madis@madis.es
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT
La recollida i tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per madis PUBLICITAT, SL, atenent les sol·licituds d'informació i / o consultes plantejades .
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.
 
LEGITIMACIÓ
Madis PUBLICITAT, S.L. està legitimat a el tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1.a) de l'Reglament General de Protecció de dades personals.
 
DESTINATARIS
Les dades personals recollides no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la / les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels que s'informi expressament a l'Usuari.
 
DRETS DELS USUARIS
Quins són a els seus drets quan ens facilita els seves dades?
  • Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d'altres motius, les dades no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l'interessat podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix en passar les dades des de la ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud de la mateixa).
Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a madis PUBLICITAT, S.L. en C/Múrcia, 10, Rubí 08191, Barcelona o enviant un correu electrònic info@mailingpostal.es
A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
MESURES DE SEGURETAT
El responsable de l'tractament madis PUBLICITAT, S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc d'ell mateix.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES
No s'elaboren perfils, no es prenen decisions automaDtitzades amb les dades facilitades per l'usuari.
 

Madis

Segueix-nos